Соціально-психологічна служба

Соціально-психологічну службу ліцею представляють 

практичний психолог Кузнєцова Олена Ігорівна

соціальний педагог Лісова Ірина Віталіївна

Метою діяльності соціально-психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку учнів, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

1. Соціально-педагогічний:

 • Надання кваліфікованої соціально-педагогічної допомоги учню в саморозвитку, самопізнанні,самооцінці, самоствердженню, самореалізації.
 • Посилення позитивних впливів та нейтралізація або переключення негативних впливів соціального середовища.

2. Соціально-правовий:

 • Використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.
 • Обговорення та розв’язання проблемних питань, які виникають в житті учнівського колективу з порушення прав учнів.
 • Проведення в класах соціально-правових акцій та тренінгів з охорони прав дитини.
 • Проведення зустрічей з представниками соціальних служб, правоохоронних органів та місцевих органів влади з охорони прав дитини.

3. Соціально-психологічний:

 • Надання допомоги у вирішенні міжособистісних конфліктів, зняття депресивного стану.
 • Проведення соціально-психологічних консультацій для учнів, педагогів, батьків, опікунів.

4. Соціально-профілактичний:

 • Організація системи профілактичних заходів щодо попередження девіантної та деліквентної поведінки дітей та підлітків.

Девіантна поведінка – це поведінка людини, що не відповідає нормам та очікуванням, які офіційно встановлені або фактично склалися в певному суспільстві.

Деліквентна поведінка – це поведінка, зумовлена наявністю систем цінностей і норм, які відхиляються від тих, які домінують у суспільстві, при цьому індивід, який сприйняв делінквентну культуру, визначає свою поведінку як правильну.

5. Соціально-діагностичний:

 • Вивчення та аналіз морального–психологічного клімату ліцею з метою виявлення його впливу на особистість учня та розробка заходів щодо його оптимізації.
 • Здійснення моніторингу щодо порушення прав дітей як серед учнівського колективу, так і з боку дорослих.
 • Дослідження психосоціальних особливостей розвитку учнів.

6. Соціально-інформаційний:

 • Знайомство з законодавчої базою, використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.
 • Організація та проведення практичних семінарів та форумів, лекторіїв та соціально-психологічних тренінгів.

7. Соціально-медичний:

 • Контроль за харчуванням, фізичним вихованням, умовами організації навчального часу з метою підтримки здоров’я.
 • Вивчення психолого-медико-педагогічних особливостей учнів, їхнього мікросередовища, умов проживання.

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ ЛІЦЕЮ

Здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу;
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку учнів;
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку учнів;
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів;
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання учнів, особистісного та професійного розвитку;
 • роботу з постраждалими від насильства дітьми;

Бере участь в:

 • освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку учнів як особистості та найвищої цінності суспільства, їхніх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;
 • розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів, а також для дітей, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання;

Сприяє:

 • формуванню в учнів відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, готовності до самореалізації;
 • формуванню життєвої компетентності учнів;
 • попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
 • формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 • формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед учнів;
 • формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей.

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ ЛІЦЕЮ

Здійснює:

 • соціально-педагогічний супровід учнів, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
 • просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;
 • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому;

Бере участь у:

 • роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;
 • плануванні і реалізації завдань соціалізації учнів, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;
 • наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів;

Сприяє:

 • взаємодії школи, сім’ї і суспільства у вихованні учнів, їхній адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);
 • захисту учнів від будь-яких видів і форм насильства;
 • формуванню у дітей  відповідальної поведінки, культури здорового способу життя;
 • попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.